Voorwaarden

StuDutch online Veilingvoorwaarden 2023

De StuDutch online veiling wordt georganiseerd door de besloten vennootschap StuDutch Trading B.V., gevestigd te (5271 VR) Sint-Michielsgestel in Nederland aan de Schuilenburg nr. 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76240711.

Algemeen

1.     StuDutch Trading (hierna: ‘STD’) organiseert een online fokmerrie/sperma/embryo veiling (hier na: ‘De Veiling’) van 2 tm 5 juni 2023.

2.     Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens De Veiling gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via STD aangeboden fokmerrie's/veulens/sperma/embryo’s, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

3.     Op de sub 2 bedoelde overeenkomsten en op deze veilingvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG).

4.     De relatie tussen STD en de Verkoper is een overeenkomst van opdracht waarbij Verkoper als opdrachtgever opdracht verleent aan STD als opdrachtnemer om het door Verkoper aangeboden sperma, fokmerrie's)/embryo(s) te veilen tegen het hoogste bod.

5.     Waar in deze veilingvoorwaarden melding wordt gemaakt van embryo’s dient telkens des nodig eveneens te worden begrepen de draagmerrie.

6.     Deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van allen die voor STD werkzaam zijn of waren. Deze (rechts-)personen kunnen op deze veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen.

7.     De deelneming aan De Veiling wordt aangemerkt als aanvaarding van deze veilingvoorwaarden. Eventueel door een Verkoper of Bieder/Koper gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

8.     Alle tarieven en prijzen in deze veilingvoorwaarden zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De Veiling

9.     STD bepaalt de orde en volgorde van De Veiling. STD heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen toegang tot/of deelname aan De Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden aan deelname aan De Veiling te stellen.

10.  De ter Veiling aangeboden sperma/fokmerrie's /embryo’s worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden, zonder aansprakelijkheid van STD verband houdende met de waarde, de staat en/of hoedanigheid van geveilde veulens/embryo’s.

11.  Bieder/Koper biedt voor eigen rekening en risico tot dat een hoger bod is geaccepteerd. Een Bieder/Koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden.

12.  Om online of digitaal mee te kunnen bieden op De Veiling, kan een potentiële Koper/Bieder gevraagd worden een borg te storten op verzoek van de STD op de bankrekening van STD. De potentiële Koper/Bieder dient in dit geval te voldoen aan het verzoek tot borgstelling voordat de potentiële Koper/Bieder wordt goedgekeurd voor deelname.

13.  STD is nimmer aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van: handelen en/of nalaten door derden, vertraging die optreedt bij gebruik van de veilingsite, uitval of het om andere reden niet beschikbaar zijn van de veilingsite. Daaronder wordt mede begrepen het niet beschikbaar zijn van een specifieke veiling. Dergelijke vertraging of uitval kan onder meer worden veroorzaakt door het niet behoorlijk functioneren of beschikbaar zijn van internetverbindingen, of het niet behoorlijk functioneren of beschikbaar zijn van (computer) apparatuur.

14.  Bieder/koper wordt geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij het volle verstand. Iedere Bieder/Koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden. Een Verkoper dat zijn fokmerrie/sperna/veulen/embryo terugkoopt, wordt beschouwd als Bieder/Koper en voor de alhier bedoelde Verkoper gelden aldus eveneens alle bepalingen in deze veilingvoorwaarden die Bieder/Koper betreffen.

15.  STD biedt op haar website voorafgaand aan De Veiling de Koper/Bieder de mogelijkheid om een eigen oordeel te vormen over het sperma/fokmerrie/veulen/embryo en de mate in hoeverre het sperma/fokmerrie/veulen/embryo overeenkomt met haar/zijn wensen gelet op de door de Koper voorgenomen specifieke gebruiksdoeleinden. De Koper/Bieder dient indien nodig of gewenst ter zake onafhankelijk advies van deskundigen in te winnen.

16.  Alleen de door STD erkende commissionairs die 2 dagen voor aanvang van de veiling bij STD schriftelijk hebben opgegeven dat zij optreden voor één of meer van de Kopers en hebben opgegeven op welke fokmerrie/sperma/veulens/embryo’s zij willen gaan bieden, kunnen aanspraak maken op een provisie. De commissionair zal gelijkwaardig zijn als zijnde Koper/Bieder en aan de in deze veilingvoorwaarden genoemde verplichtingen worden gehouden en verantwoordelijk zijn voor een correcte (financiële) afhandeling. Nadat Koper/Bieder geheel aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan en het veulen is afgeleverd bij Koper, is STD, niet eerder dan twee weken na levering, de provisie verschuldigd.

17.  STD kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van een geveild fokmerrie/sperma/veulen/embryo vrij en onbezwaard aan Bieder/Koper over kan dragen en STD is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verband houdende schade.

18.  Verkoper garandeert de volledige eigendom van het sperma/fokmerrieveulen/embryo vrij en onbezwaard aan Koper over te kunnen dragen. Verkoper is gehouden STD te vrijwaren voor aanspraken van Koper en/of een derde(n) verband houdende met het niet nakomen van deze garantie door Verkoper.

19.  Verkoper garandeert dat de afstammingsgegevens van het veulen/embryo/fokmerrie correct zijn.

20.  Het risico ter zake van de embryo’s, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de schade aan en veroorzaakt door embryo’s, gaat op het moment van gunning onmiddellijk over van de Verkoper op de Bieder/Koper. Zolang STD geen algehele betaling van de Bieder/Koper heeft ontvangen, blijft de Verkoper eigenaar van het embryo. Onmiddellijk na gunning is de Bieder/Koper verantwoordelijk voor de zorg van en aansprakelijk voor de schade zowel aan het embryo als door het embryo ontstaan.

Informatie

21.  STD stelt de veiling collectie op haar website zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie op de website is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de ter Veiling aangeboden fokmerrie's/sperma/veulens/embryo’s, zonder dat STD hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.

22.  Verkoper verbindt zich de op de website op te nemen informatie op juistheid te controleren en STD uiterlijk 7 dagen voor de veiling schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk van onjuistheden in kennis te stellen.

23.  De Verkoper van een embryo is verplicht minimaal 7 dagen voorafgaand aan De Veiling de drachtigheid vast te stellen en m.b.t. de drachtigheid een veterinair rapport aan STD ter beschikking te stellen, opgesteld door een door hemzelf aangewezen erkende veterinair. Op de dag van De Veiling kan een afschrift van dit veterinair rapport worden ingezien. STD houdt geen veterinaire inspectie c.q. keuring voorafgaand, op of na afloop van de veiling.

24.  Verkoper van een veulen en/of fokmerrie is verplicht voor afgaand aan De Veiling, doch uiterlijk 10 dagen voor De Veiling, voor zijn rekening, een veterinair rapport, volgens model STD, aan STD ter beschikking te stellen, afkomstig van een door Verkoper aangewezen erkende veterinair. Dit veterinair rapport dient uiterlijk 5 dagen voor de veiling in bezit te zijn van STD.

25.  De inhoud van de genoemde veterinaire rapportage genoemd in sub 24 is bindend voor STD, voor Verkoper en voor Bieder/Koper. Deze rapportage kan vanaf twee dagen voor de Veiling worden opgevraagd bij het secretariaat van STD.

26.  Door het aanbieden van het veulen ter veiling, verklaart Verkoper dat hem/haar geen feiten of omstandigheden bekend zijn die het veulen ongeschikt maken voor een normaal gebruik voor opfok. Verkoper staat er verder voor in dat het veulen vrij is van verboden stoffen als voorkomend op de meest recente lijst van stoffen van de Fédération Equestre Internationale (FEI).   Door het aanbieden van een fokmerrie ter veiling, verklaart Verkoper dat hem/haar geen feiten of omstandigheden bekend zijn dat de fokmerrie ongeschikt maken voor normaal gebruik als fokmerrie. 

27.  Indien sprake is van een veulen met een bekend gebrek waarvan  een door STD aangewezen veterinair schriftelijk heeft verklaard dat herstel (genezing) mogelijk is, dan is de Koper verplicht conform de voorwaarden in sub 28,29 en 31 tot en met 33 aan zijn verplichtingen te voldoen.
Bij dood of afkeuring van een veulen door de vorenbedoelde veterinair, die omtrent de gezondheidstoestand van het veulen bindend beslist, vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen levering door de Verkoper aan de Koper had dienen plaats te vinden, wordt de koopovereenkomst als ontbonden beschouwd en het Afslagbedrag met de daarover eventueel verschuldigde btw door STD gerestitueerd.
Het Inschrijfgeld, de Veilingcommissie en/of het Opgeld worden door STD niet aan de Verkoper of respectievelijk de Koper gerestitueerd c.q. blijven aan STD verschuldigd. Voor wat betreft de termijn(en) waarbinnen levering van vorenbedoeld veulen dient plaats te vinden, wordt verwezen naar het bepaalde in sub 37 tot en met sub 46.

Kosten en Betaling

28.  Koper dient binnen veertien dagen na De Veiling de koopsom in Euro’s aan STD te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van STD, zonder enige korting of verrekening.  

De koopsom voor veulens/fokmerrie's en sperma wordt als volgt berekend:

Afslagbedrag vermeerderd met Opgeld, zijnde een bedrag gelijk aan 10% van het afslagbedrag, één en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde btw- tarief.

De koopsom voor embryo’s wordt als volgt berekend:
Afslagbedrag vermeerderd met Opgeld, zijnde een bedrag gelijk aan 10% van het afslagbedrag, vermeerderd met de kosten van de draagmerrie, één en ander te vermeerderen met het van toepassing zijnde btw tarief.

Het factuurbedrag is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt uitsluitend per bank. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten.

29.  Indien STD niet binnen veertien dagen na de veiling algehele betaling van de verkoper/koper heeft ontvangen, is de verkoper/koper van rechtswege in verzuim en een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 10% over het Afslagbedrag, vermeerderd met een rente van 1,5% per maand over het totaal verschuldigde, te berekenen vanaf De Veiling tot het tijdstip van algehele betaling. Eén en ander onverminderd het recht van STD op nakoming en/of schadevergoeding.

30.  Indien STD niet binnen veertien dagen na De Veiling algehele betaling van Verkoper/Koper heeft ontvangen, heeft STD voorts het recht om zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder zijn toestemming de koop als ontbonden te beschouwen. Verkoper en Koper blijven in dat geval jegens STD gehouden om aan al hun in deze veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van STD betreffen.

31.  Indien Koper/Verkoper zijn (betalings)verplichtingen jegens STD niet na komt, komen alle (buiten) gerechtelijke kosten die STD daardoor maakt voor rekening van de koper dan wel de verkoper, met een minimumbedrag van € 1.000,- (duizend euro)

32.  Betaling aan enig ander dan STD bevrijdt Verkoper niet, dan wel Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens STD. Zolang STD geen algehele betaling van Bieder/Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van het veulen.

33.  Het door Verkoper de te betalen Veilingcommissie is vastgesteld op 15%.

34.  STD betaalt het Afslagbedrag, nadat zij deze van Koper heeft ontvangen, onder aftrek van de aan de STD verschuldigde veilingcommissie en btw door aan Verkoper op een door hem aangegeven banknummer. Verkoper ontvangt een factuur voor het inschrijfgeld van € 350,- (Driehonderdvijftig euro) excl. Btw. Indien Verkoper in gebreke blijft, heeft STD het recht om het veulen/embryo te weigeren voor De Veiling.

Om de financiële afwikkeling goed te laten verlopen, verplicht Verkoper zich, alvorens zijn/haar veulen af te leveren, bij de STD te vergewissen dat:
a. Koper volledig aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, en
b. zo niet, het veulen niet af te leveren, voordat alsnog aan die verplichtingen wordt voldaan.

35.  Indien en pas nadat aan alle (betalings) verplichtingen jegens STD zijn voldaan door zowel Verkoper als Koper, zal STD uiterlijk 10 dagen na leveringsmelding door Verkoper, het Afslagbedrag, onder aftrek van de aan de STD verschuldigde Veilingcommissie en btw aan de Verkoper voldoen. Indien Koper overeenkomstig het bepaalde in sub 47 t/m 50 aan STD melding maakt van een gebrek of stalondeugd, en daarover een geschil ontstaat, is STD echter niet gehouden tot betaling aan Verkoper, noch tot terugbetaling aan Koper. STD is eerst gehouden tot bedoelde betaling aan Verkoper of bedoelde terugbetaling aan Koper, indien en zodra voren bedoeld geschil (o.a.) overeenkomstig het bepaalde in sub 41 t/m 43 ten voordele van de verkoper respectievelijk de koper is afgewikkeld.

Aflevering

36.  Nadat Koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan (overeenkomstig het bepaalde in sub 28, aldus betaling aan STD) meldt STD de betaling door Koper zo spoedig mogelijk aan Verkoper.
Koper dient het sperma/fokmerrie/veulen/embryo binnen veertien dagen nadat de betaling door STD aan Verkoper is gemeld bij verkoper af te halen, en Verkoper meldt de daaropvolgende levering zo spoedig mogelijk schriftelijk aan STD door een door Koper/Verkoper getekend afleverbewijs volgens model van STD, te retourneren aan STD.
Uitzondering hierop zijn de in sub 40 en sub 41 bedoelde veulens. Levering vindt plaats op de wijze als bepaald in sub 40 en sub 41, waarbij vorenbedoelde melding van levering door Verkoper onverkort van toepassing is. Elke levering anders dan voormeld en overigens bepaald in deze veilingvoorwaarden is volledig voor risico van Verkoper.

37.  Tot aan feitelijke levering blijven risico en kosten van het veulen voor rekening van Verkoper. Onmiddellijk na aflevering door Verkoper aan Koper, gaan risico en kosten ter zake van het veulen over naar Koper.

38.  Tot aan feitelijke levering blijven kosten van het embryo voor rekening van Verkoper. Onmiddellijk na aflevering door Verkoper aan Koper, gaan kosten ter zake van het embryo over naar Koper.

39.  Verkoper neemt de verplichting op zich/haar om het veulen jonger dan 4,5 maand bij de merrie te laten, totdat het veulen de leeftijd van minimaal 4,5 maand heeft bereikt, zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd. Het verblijf is voor rekening en risico van Verkoper.

40.  Levering aan Koper van een veulen jonger dan 4,5 maand op de in sub 39 vermelde risico overdrachtsdatum dient binnen 1 week na het tijdstip waarop het veulen die leeftijd heeft bereikt plaats te vinden. Levering van een veulen met een bekend gebrek bedoeld als in sub 27 aan Koper dient ingeval van het in sub 27 en sub 46 bedoelde herstel, vast te stellen door de in sub 27 en sub 46 bedoelde veterinair, binnen 1 maand na herstel doch uiterlijk binnen 6 maanden na De Veiling plaats te vinden.

41.  Van de in dit sub vermelde leveringstermijn kan alleen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen en na tussenkomst van STD. Een veulen met een bekend gebrek als bedoeld in sub 27 blijft tot het moment van levering aan Koper voor rekening en risico van Verkoper, met inachtneming van het bepaalde in sub 40.

42.  In het geval Verkoper op De Veiling het veulen verkoopt, dat gezien zijn leeftijd (veelal ouder dan 4,5 maand) onmiddellijk door Verkoper aan Koper kan worden geleverd, wordt het veulen door Verkoper aan Koper geleverd, nadat Koper/Verkoper aan al zijn/haar financiële verplichtingen jegens elkaar en STD heeft voldaan.

43.  Het sperma/fokmerrie/veulen/embryo wordt door Koper op het adres van Verkoper afgehaald.

44.  Koper kan in ieder geval pas na dat hij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, waaronder mede begrepen die jegens STD, over het veulen/embryo beschikken.

Stalondeugden en gebreken

45.  Verkopers zijn verplicht hun veulen vrij van gebreken en stalondeugden aan te leveren, te laten veilen en te leveren en geven een dienovereenkomstige garantie af. Niet onder deze garantie valt het ontbreken van OC en OCD bij het veulen en de aanwezigheid van het WFFS-gen. Indien de wet en/of jurisprudentie over betreffende garantie en/of duur daarvan dwingend anders bepalen, geldt bedoelde dwingende andere betaling. Indien een veulen ter verkoop wordt aangeboden met een voorafgaand aan de koop bij zowel Verkoper als Koper bekend gebrek waarvan een door STD aangewezen veterinair schriftelijk verklaart dat herstel (genezing) mogelijk is, als bedoeld in sub 27, neemt Verkoper de verplichting op zich het veulen onder zicht te houden en voor herstel (genezing) zorg te dragen, zonder dat dit voor Koper extra kosten met zich meebrengt. Het veulen blijft tot het moment van levering aan Koper voor rekening en risico van Verkoper.

46.  Indien Koper bij het gekochte veulen en/of hun draagmerrie/fokmerrie stalondeugden constateert, zijnde kribbebijten, weven of luchtzuigen, niet zijnde een bekend gebrek als bedoeld sub 27, dient Koper uiterlijk binnen 7 dagen na levering bij de nieuwe eigenaar STD hiervan schriftelijk met omschrijving van de aard van de stalondeugden op de hoogte te stellen. Alsdan zal STD het veulen/draagmerrie/fokmerrie op een door haar te bepalen locatie onderbrengen, teneinde het veulen/draagmerrie/fokmerrie door een door STD  aan te wijzen veterinair op de door Koper omschreven stalondeugden te laten onderzoeken. De bedoelde veterinair stelt de aard en ernst van de stalondeugden bindend vast. Indien naar oordeel van die veterinair van door Koper omschreven stalondeugden sprake is, dan dient Verkoper de ter zake gemaakte kosten, waaronder voor wat betreft de stalling, het transport en die veterinair, aan STD te voldoen. Koper dient de bedoelde kosten aan STD te voldoen indien naar oordeel van die veterinair geen sprake is van de door Koper omschreven stalondeugden.

47.  Het bepaalde in sub 45 geldt eveneens indien Koper bij het gekochte veulen gebreken, anders dan een in sub 27 bekend gebrek en anders dan bedoelde stalondeugden, constateert. Verkoper dient het veulen direct en op eigen kosten terug te nemen, tegen terugbetaling van het afslagbedrag en btw, indien de koop rechtsgeldig wordt ontbonden of vernietigd.

48.  Indien Koper niet binnen de termijn van 7 dagen na levering op voor noemde wijze melding maakt van bedoelde stalondeugden of (andere) gebreken en/of indien voornoemde veterinair de stalondeugden of (andere) gebreken niet vaststelt, vervalt het recht van Koper de koop te ontbinden of een beroep te doen op een wilsgebrek, tenzij de wet en/of jurisprudentie daaromtrent dwingend anders bepalen.

Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid STD

49.  STD is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie.

50.  STD is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de foto- en videodagen en De Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door aan veulens/embryo’s en (draag)merries.

51.  STD is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n).

52.  Bieder/Koper is aansprakelijk voor alle schade door hem zelf veroorzaakt en vrijwaart STD tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, Verkopers en/of andere Bieders/Kopers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.

53.  Uitsluitingen van aansprakelijkheid van STD gelden niet in geval van aan STD toe te rekenen opzet of grove schuld van STD.

54.  Iedere aansprakelijkheid van STD is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- (tienduizend euro). Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor STD aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art.6:89 BW.

Omzetbelasting

55.  STD is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW-percentages.

56.  Indien ter zake van de overgang van de geveilde fokmerrie's/sperma/veulens/embryo’s naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van Bieder/Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht Koper/Bieder zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.

57.  Indien toepassing van het btw-nul tarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is Bieder/Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende sperma/fokmerrie/veulen/embryo. Op verzoek van STD is Bieder/Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan STD te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien Bieder/Koper naar genoegen van STD aan de voorwaarden van sub 56 heeft voldaan. Bieder/Koper vrijwaart STD in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden van sub 57. Daarbij is Koper aansprakelijk voor alle (buiten) gerechtelijke kosten die STD maakt, met een minimumbedrag van € 1.000,- (duizend euro).

Geschillen

58.  Steeds zal STD, in geval sprake is van een blijvend geschil en er (nog) geen gerechtelijke procedure is gestart, op eigen titel bemiddeling tussen koper en verkoper initiëren (mediation), in eerste instantie op kosten van Koper en Verkoper waarbij de kosten gelijkelijk worden gedragen.

59.  Geschillen, anders dan die aan het oordeel van STD zijn onderworpen en die niet zijn opgelost na de in sub 58 benoemde bemiddeling, zullen door de rechtbank in Den Haag worden beslecht. De rechtsverhoudingen tussen STD en Verkoper, tussen STD en Koper en tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

60.  De Nederlandse tekst van deze Veilingvoorwaarden is bindend.

In case of differences between the Dutch and English version the Dutch text is binding.