Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN STUDUTCH TRADING BV

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Studutch trading BV verwerkt van sponsoren, deelnemers of andere betrokkenen.

1   Verwerkingsverantwoordelijke 
Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Studutch trading BV, Schuilenburg 1 5271VR Sint-Michielsgestel, KvK nummer 76240711

Studutch Trading BV is bereikbaar via info@studutch.com

2   Welke gegevens verwerkt Studutch Trading BV en voor welk doel?
2.1 In het kader van uw inschrijving worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   a) IP-adressen;
   b) Eigendomsgegevens met betrekking tot paarden;
   c) Telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer;
   d) Adresgegevens eventueel postadres;
   e) Voor- en achternaam, geboortedatum, aanhef;
2.2 Studutch Trading BV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de veilingen en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking;
   b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Studutch Trading BV;
   c) Eigendomsgegevens worden verwerkt in het kader van onder meer administratieve werkzaamheden.
   d) IP-adressen worden verwerkt met het oog op het goed functioneren van onze website en de gebruikte cookies.
2.3 Studutch Trading BV gebruikt uw naam en e-mailadres om de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Studutch Trading BV te mailen. Studutch Trading BV stuurt u alleen nieuwsbrieven als u daarvoor vooraf vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Afmelding voor deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onder aan de mailing.

3   Rechtsgronden van de verwerkingen van persoonsgegevens
Bij registratie van Studutch Trading BV of om een andere reden persoonsgegevens aan Studutch Trading BV verstrekt, heeft u vooraf ondubbelzinnige toestemming verleend aan Studutch Trading BV om in lijn met deze privacyverklaring en de geldende wet- en regelgeving uw persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.
Overigens worden niet alle verwerkingen van persoonsgegevens door Studutch Trading BV gebaseerd op uw toestemming. Een deel van de persoonsgegevens worden door Studutch Trading BV verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

4   Bewaartermijnen 
Studutch Trading BV verwerkt de persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van het doeleinde waarvoor zij verwerkt worden, behoudens langere wettelijke bewaartermijnen. Fiscale gegevens worden voor een duur van 7 jaar bewaard, gelet op de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

5   Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Studutch Trading BV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Studutch Trading BV  gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

6   Ontvangers
Er zijn enkele externe partijen aan wie wij persoonsgegevens zullen verstrekken, met het oog op de eerder opgesomde verwerkingsdoeleinden en die passen in het kader van de uitoefening van onze activiteiten.

7   Rechten van betrokkenen, vragen en klachten 
7.1 Betrokkenen (waaronder leden) hebben het recht een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van hen door Studutch Trading BV worden verwerkt. Wanneer een betrokkene meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kan hij een verzoek indienen om de persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft betrokkene het recht om ‘zijn’ persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Studutch Trading BV zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom het verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.
7.2 Betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
7.3 Via het kantoor van Studutch Trading BV kunt u verzoeken op basis van de hiervoor omschreven rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens indienen.
7.4 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Studutch Trading BV uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij het kantoor van Studutch Trading BV via info@studutch.com.
7.5 Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan ons kantoor. info@studutch.com

8   Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.