Voorwaarden

StuDutch Online Veilingvoorwaarden

 

De StuDutch online veiling wordt georganiseerd door de besloten vennootschap StuDutch Trading B.V., gevestigd te (5271 VR) Sint-Michielsgestel aan de Schuileburg nr. 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76240711.

 

Artikel 1: Veilingservice

 1. StuDutch organiseert en faciliteert de veiling. StuDutch is of wordt geen partij bij de tot stand te komen of gekomen koopovereenkomsten.

 

Artikel 2: Aanmelding en deelname

 1. Voorafgaand aan de deelname aan de online veiling dient de koper zich aan te melden via de website.
 2. Deelname aan deze veiling impliceert dat de koper uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord gaat met deze veilingvoorwaarden en met de verschuldigdheid van de veilingkosten van 10% exclusief btw voor de verkoper en 10% exclusief btw voor de koper.

 

Artikel 3: Biedingen en koop

 1. Biedingen en betalingen geschieden in EURO.
 2. Bij het uitbrengen van een bieding wordt bieder geacht voor zichzelf te bieden en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij naast deze derde onverkort aansprakelijk jegens StuDutch.
 3. Voorafgaand aan een veiling wordt door StuDutch het tijdstip van sluiting van de veiling bekend gemaakt. Indien in de laatste vijf minuten voor dit vooraf bekendgemaakte tijdstip van sluiting een bod op een kavel wordt uitgebracht dan wordt het sluitingstijdstip van de veiling (steeds) verlengd met vijf minuten totdat er geen nieuw bod meer wordt uitgebracht. De extra tijd zal de nieuwe indicatieve sluitingstijd worden.
 4. De koop geschiedt door het verrichten van biedingen en toewijzing aan de hoogste bieder na ontvangst van de aankoopprijs (al dan niet vermeerderd met 9% btw).
 5. Het Nederlands recht is van toepassing op de koop die onder deze veilingvoorwaarden tot stand komt.
 6. Een door StuDutch te benoemen en aan te wijzen veilingmeester zal toezicht houden op de veiling. De veilingmeester zal een officieel verslag van de toewijzing van het bod opmaken.

 

Artikel 4: Levering

 1. De spermarietjes, de ingevroren embryo’s en de embryo’s welke reeds zijn ingebracht bij een draagmerrie worden geveild “as is, where is” ofwel “in de staat waarin en hoe en waar ze zich bevinden” op het moment van de veiling.
 2. Het risico met betrekking tot zowel de spermarietjes als de ingevroren embryo’s als de embryo’s welke reeds zijn ingebracht bij een draagmerrie gaat terstond na toewijzing van het bod aan de koper over. De aankoopprijs is onmiddellijk opeisbaar op het moment van toewijzing van het bod.
 3. Na de veiling en ontvangst van de betaling, zullen de koper en StuDutch de levering van de spermarietjes, de ingevroren embryo’s en/of de embryo’s welke reeds zijn ingebracht bij een draagmerrie overeenkomen. De koper dient de spermarietjes en/of de ingevroren embryo’s en/of de draagmerrie waarbij een embryo reeds is ingebracht op te halen op een nader aan te geven locatie. De levering van de spermarietjes en/of de ingevroren embryo’s en/of de draagmerrie waarbij een embryo reeds is ingebracht dient in ieder geval binnen zeven (7) na de veiling plaats te vinden. Na deze zeven (7) dagen is StuDutch gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen bij de koper.

 

Artikel 5: Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Betaling van een factuur van de verkoper dient steeds, zonder opschorting of verrekening, binnen zeven (7) dagen na factuurdatum op een door de verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd te geschieden, welke termijn als fatale termijn geldt.
 2. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd van [percentage] per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de verkoper dient te maken ter invordering van haar facturen komen voor rekening van de koper. Buitengerechtelijke kosten worden aan de koper in rekening gebracht tegen een forfaitair tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,00.
 4. De eigendom van de spermarietjes en/of de ingevroren embryo’s en/of de embryo’s welke reeds zijn ingebracht bij een draagmerrie gaat pas over op de koper, indien de koper al hetgeen hij/zij schuldig is aan de verkoper op grond van de gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

 

Artikel 6: Garantie

 1. StuDutch biedt de koper geen garantie met betrekking tot de spermarietjes, de ingevroren embryo’s en de embryo’s welke reeds zijn ingebracht bij een draagmerrie die via StuDutch worden geveild.

 

Artikel 7: Derden

 1. Ten behoeve van de overeenkomst is StuDutch vrij om gebruik te maken van diensten van derden, zoals zij dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht.
 2. StuDutch is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming en/of fout van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van StuDutch.
 3. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door StuDutch verrichten handelingen geen rechten ontlenen.
 4. De koper en verkoper vrijwaren StuDutch tegen vorderingen van derden.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. StuDutch is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of fout, behoudens opzet of grove schuld van StuDutch.
 2. Indien StuDutch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van StuDutch wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekeraar  van StuDutch mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van StuDutch beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500.000,-.

 

Artikel 9: Schadevergoeding

 1. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval twaalf (12) maanden nadat de koper of verkoper bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor StuDutch aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

 

Artikel 10: Overmacht

 1. StuDutch heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan koper of verkoper en zulks zonder dat StuDutch gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt conform artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek verstaan iedere tekortkoming welke niet aan StuDutch kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11: Persoonsgegevens

 1. Voor de totstandkoming en het uitvoeren van de overeenkomst verzoekt de verkoper de koper om persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de koper en verkoper worden door StuDutch verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen StuDutch, de bieder, de koper, en de verkoper, daaronder ook begrepen eventuele aansprakelijkstellingen, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant die bevoegd is in eerste instantie van een geschil kennis te maken.
 3. Deze algemene veilingvoorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil met betrekking tot de Engelse versie van deze algemene veiling voorwaarden of de vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie